Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Parama smulkiajam verslui

  - Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2020 m.

  - Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2019 m.

  - Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo parama 2018 m.


  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-285

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI    

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Kėdainių  rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teikiamos finansinės paramos smulkiojo verslo subjektams skyrimo reikalavimus, prioritetines  kryptis, priemones ir dydžius, fondo administravimo tvarką, paramos teikimo bei atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.
  2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
  2.1. smulkiojo verslo subjektas – įmonė arba verslininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas;
  2.2. paramos gavėjas – smulkiojo verslo subjektas, kuriam Komisija konkurso sąlygose nustato teisę į finansinę paramą;
  2.3. įranga /technika – ilgalaikis materialus turtas, kuriam pagal verslo apskaitos standartus priskiriamos mašinos ir įranga, prietaisai ir įrankiai bei kiti įrenginiai;
  2.4. M1 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis).  
  2.5. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.

  II SKYRIUS
  FONDO PASKIRTIS  IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

  3. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas smulkiojo verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus, finansiškai remti.
  4. Fondo steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
  5. Fondo lėšas sudaro:
  5.1. iš savivaldybės biudžeto skirtos tikslinės lėšos;
  5.2. įvairių rėmėjų tiksline paskirtimi pervestos lėšos;
  5.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų ir ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos verslui plėtoti;
  5.4. kitų fondų skirtos lėšos;
  5.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
  5.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos.
  6. Fondo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
  7. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos antspaudu ir atskira sąskaita banke.
  8. Fondo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai ir šie Nuostatai.

  III SKYRIUS
  FONDO ADMINISTRAVIMAS

  9. Fondo veiklą administruoja ir priima sprendimus Kėdainių  rajono savivaldybės tarybos sudaryta 9 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija). Į Komisijos sudėtį įeina Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos bei įstaigų atstovai.
  10. Komisijai vadovauja pirmininkas. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas, jiems nesant − pasiūlytas narys.
  11. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi Komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus iki jo 3 (trims) darbo dienoms (dėl objektyvių priežasčių posėdžio darbotvarkė gali būti tikslinama).
  12. Visi klausimai, priklausantys Komisijos kompetencijai, sprendžiami Komisijos posėdžiuose.
  13. Komisija savo sprendimus priima jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
  14. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
  15. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.
  16. Komisijos įgaliojimai baigiasi pasibaigus Savivaldybės tarybos įgaliojimams. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus bei keisti jos sudėtį.
  17. Fondo naudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

  IV SKYRIUS
  FONDO SUDARYMAS IR PANAIKINIMAS

  18. Fondas sudaromas ir panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
  19. Fondui panaikinti Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma komisija iš Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Savivaldybės tarybos sprendimu.

  V SKYRIUS
  FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

  20. Fondo lėšos naudojamos rajono gyventojų verslumui bei įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti, netradiciniam verslui plėsti.
  21. Fondo lėšos kaupiamos banke, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atskiroje sąskaitoje.
  22. Fondo finansinės paramos gavimas įforminamas Kėdainių  rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Komisijos siūlymu. Sprendimų projektams parengti reikalingus dokumentus pateikia VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras. Lėšos paramos gavėjui pervedamos per 10 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo  priėmimo dienos.  
  23. Fondo lėšų buhalterinę apskaitą vykdo savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.  
  24. Kalendoriniais metais nepanaudotos Fondo lėšos naudojamos kitais metais.

  VI SKYRIUS
   FONDO REMIAMOS VERSLO PRIORITETINĖS  KRYPTYS
  25. Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, atsižvelgiant į šias prioritetines kryptis:
  25.1. verslą pradedantiems verslo subjektams nuo paraiškos teikimo datos veiklą registravusiems ne vėliau kaip prieš vienerius metus;
  25.2. vykdantiems tautinio paveldo, tradicinių amatų plėtrą;
  25.3. kurių veikla (gali būti ir sezoninė) plečiama ar kuriama nauja senamiestyje,  miesto parkuose bei kaimiškoje rajono dalyje;
  25.4. kurie kuria naujas darbo vietas;
  25.5. jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas;
  25.6. vyresnių nei 50 m. asmenų verslo skatinimas;
  25.7. neįgaliųjų asmenų verslo skatinimas;
  25.8. inovatyvaus, netradicinio verslo kūrėjams.


  VII SKYRIUS
  FINANASINĖS PARAMOS PRIEMONĖS IR MAKSIMALŪS PARAMOS DYDŽIAI

  26. Finansinės paramos priemonės ir maksimalūs paramos dydžiai vienam paramos gavėjui:

  Priemonės  Nr.

  Finansinės paramos priemonės pavadinimas

  Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui

  26.1.

  Dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo kūrimui ar verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus.

  kompensuojama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius

  26.2.

  Seminarų, mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius.

  kompensuojama iki 100 proc. smulkiojo verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus vienam smulkiojo verslo subjektui

  26.3.

  Verslo planų, investicinių projektų ir kt. dokumentų  rengimo išlaidų kompensavimas smulkiojo verslo subjektams.

  kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo išlaidoms kompensuoti

  26.4.

  Smulkiojo verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų kompensavimas. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminių leidinių spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui.

  dalyvavus užsienyje −  kompensuojama iki 1000 Eur per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

  dalyvavus Lietuvoje – kompensuojama iki 500 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų išlaidų

  26.5.

  Rinkodaros priemonių išlaidų dalinis kompensavimas.

  Jaunojo verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš dvejus metus) kompensuojama reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų ir  viešinimo paslaugų išlaidas.

  pirmaisiais veiklos metais iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

  antraisiais veiklos metais − iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 Eur

  26.6.

  Parama skiriama įrangos  ir darbo priemonių įsigijimui,  kai smulkiojo verslo subjektas kuria naujas darbo vietas, kurias privalo išlaikyti ne mažiau kaip vienerius  metus nuo darbo vietos įsteigimo.

  iki 100 procentų išlaidų, bet ne daugiau  kaip 2000 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą. Sukūrus dvi ir daugiau darbo vietų  −  iki 4 000 Eur vienam paramos gavėjui

  26.7.

  Parama skiriama įrangos/technikos įsigijimui,  atitinkančioms 25 punkto  krypties reikalavimus, įskaitant ir sezoninį verslą (įmonėms nuo paraiškos pateikimo veiklą registravusioms ne vėliau kaip prieš vienerius metus). M1 klasės transporto priemonėms ši paramos priemonė netaikoma. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

  kompensuojama iki 60 procentų išlaidų, kai maksimali paramos suma − iki 3 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.

  26.8.

  Internetinės svetainės, internetinės programėlės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti pradedantiems verslą subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

  kompensuojama iki  70 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur.

   

  26.9.

  Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms

  išlaidoms iš dalies  padengti (steigimo dokumentų rengimo paslaugų  išlaidoms, mokestis notarui ir  Registrų centrui).

  kompensuojama iki 100 proc.  patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur

  26.10.

  Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas (įregistruotoms sutartims Nekilnojamojo turto registre ) veiklą pradedantiems verslo subjektams (nuo paraiškos pateikimo veiklą registravę ne vėliau kaip prieš vienerius metus).

  kompensuojama iki 50 proc., bet  ne daugiau kaip 5 Eur/ kv. m.  ir ne daugiau kaip 500 Eur

   

  27. Fondas paramą teikia kompensavimo principu, tai yra kompensuoja visas ar dalį  verslo subjekto patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Smulkiojo verslo subjektas, pageidaujantis gauti paramą, gali kreiptis  ne vėliau kaip per tris mėnesius po finansinės paramos priemonių įgyvendinimo, išskyrus 26.1 punkte nurodytą priemonę – dalinį palūkanų kompensavimą.
  28. Paramos dydis smulkiojo verslo subjektams teikiamas nepažeidžiant  valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų.

  VIII SKYRIUS
  TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

  29. Smulkiojo verslo subjektas pripažįstamas tinkamu gauti Fondo finansavimą pagal Nuostatų 26 p. nurodytas priemones, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas ir yra įregistruotas ir vykdantis veiklą savivaldybės teritorijoje.
  30. Fondo finansine parama smulkiojo verslo subjektas gali naudotis ne daugiau kaip 3  kartus per 3 metus. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus ) metus negali viršyti 4 000 Eur;
  31. Teikdamas paraišką dėl finansinės paramos, smulkiojo verslo subjektas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir valstybės bei savivaldybės biudžetais.
  32. Fondo parama neteikiama ir paraiška nenagrinėjama:
  32.1. įmonėms, kuriose valstybei, savivaldybei priklauso daugiau kaip ¼ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
  32.2. įmonėms, kurių daugiau kaip  ¼  įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių priklauso vienai ar kelioms įmonėms, nepatenkančioms į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu apibrėžtą labai mažų, mažų įmonių kategoriją;                    
  32.3. smulkiojo verslo subjektams, turintiems įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams ir fondams  ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  32.4. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems smulkiojo verslo subjektams;
  32.5. jeigu paraišką pateikė ne smulkiojo verslo subjektas ar jo įgaliotas asmuo;
  32.6. jeigu paraiškos trūkumai per nustatytą trūkumų pašalinimo laikotarpį nepašalinti;
  32.7. jei prašoma kompensuoti senesnes nei trijų mėnesių išlaidas iki paraiškos pateikimo dienos.
      
  IX SKYRIUS
  FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO TVARKA

  33. Smulkiojo verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  33.1. nustatytos formos paraišką (priedas);
  33.2. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;
  33.3. paskutinių dvejų metų metines deklaracijas;
  34. Smulkiojo verslo subjektai – ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai atitinkamai pateikia šiuos dokumentus:
  34.1. nustatytos formos paraišką (priedas);
  34.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu arba Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);
  34.3. Įmonės dvejų metų pelno nuostolio ataskaitą ir balansą.
  35. Šių Nuostatų 26.1–26.10 punktuose nurodytoms paramos priemonėms gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų  faktūrų, mokėjimo pavedimų, kvitų, sutarčių, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijos ir kt. dokumentai.
  36. Visi 33, 34 ir 35 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami adresu: Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainiai, VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras, arba, pasirašius elektroniniu parašu paraišką ir  visus dokumentus, siunčiami el. paštu info@kedainiutvic.lt.
  37. Visi dokumentai, kurie yra teikiami prie paraiškos, turi būti patvirtinti fizinio asmens / įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė naudoja). Jei dokumentų kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas  įmonės vadovo įgaliojimas.

  X SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  38. Fondo naudojimo kontrolė  atliekama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.
  39. Fondo lėšas galima naudoti tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
  39.1. Paramos  gavėjas, gavęs finansinę paramą pagal priemonę 26.6, bet panaikinęs įsteigtą darbo vietą per pirmuosius 12 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo)  arba pasinaudojęs finansine parama pagal priemone 26.7 ir pardavęs ar kitaip praradęs įsigytą įrangą/techniką per minėtą laikotarpį, Smulkiojo verslo rėmimo fondui  turi grąžinti visą finansinę paramą, gautą iš šio fondo.
  39.2.  Paramos gavėjas, kuris gavo finansinę paramą pagal 26.6 ir/ar 26.7 priemones,  neturi teisės parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti įsigytą turtą;
  39.3. Paramos gavėjas neturi teisės išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikį materialųjį turtą, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas, išskyrus atvejus, susijusius su ilgalaikio materialiojo turto panaudojimu įsteigtos darbo vietos veiklai vykdyti;
  39.4.  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba iš Paramos gavėjo  bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos apie vykdomą veiklą, susijusią su įsteigtomis darbo vietomis ir/ar naudojama įsigyta įranga/technika, gauta iš šio fondo.    
   40. Šie Nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

  PARAIŠKA SKIRTI PARAMĄ IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-18 10:12:02

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.